Gantrup - tryg landsby?

Skrevet af Allan - 2017-01-21 15:38:00

Under fællesspisningen i  forsamlingshuset i mandags var der enighed om at søge Horsens kommune om andel i Tryg Landsby puljen. Hvis ansøgningen bliver godkendt, vil det udløse en bevilling på 100000 kr., som så kan benyttes til projekter i byen, der skaber større fællesskab og tryghed.
 
Der er nu lavet et udkast til ansøgning, og det er vigtigt, at hele byen bakker op. Hvis du endnu ikke har underskrevet, kan du gøre det lørdag den 20. januar kl. 10-11 i forsamlingshuset.
 
Her er ansøgningen til kommunen:

Ansøgning til ”Den Trygge Landsby 2017”.

Gantrup er en lille landsby i den nordlige del af Horsens kommune med ca. 100 tilknyttet byen.

Vi tror på sammenhold, nærvær og åbenhed. Vi står som borgerne i Gantrup ovenfor et generationsskifte, hvor nye og yngre kræfter i samspil med den ældre generation, skal forsøge at opretholde det sammenhold og den drivkraft, der er i byen. Vi er yderst interesserede i, at det fællesskab vi har og de trygge rammer som er her, fortsat bliver en del af Gantrup og på dén måde et attraktivt sted at bo for såvel voksne som børn.

Ifm. forsamlingshuset blev der i 2016 købt et mindre stykke jord. Derfor ønsker vi at søge midler i Horsens Kommune nu, for evt. at kunne ind tænke og igangsætte en proces omkring et fællesareal i byen.

Med et brændende ønske om at kunne igangsætte en proces hvor borgerne i byen deltager aktivt i mindre projektgrupper, har Gantrup Borgerforening derfor lavet en underskriftsindsamling med de borgere som ønsker at deltage. Se vedlagte bilag. Måden hvorpå vi ønsker at lave en inddragende proces er, at alle inviteres til orienteringsmøde i Gantrup Forsamlingshus. Anne Jensen vil være tovholder på projektet og sørge for en proces, hvor forskellige ideer og projekter kommer i spil, udvælges og igangsættes. Der udvælges eksempelvis 3-4 projekter som borgere i byen selv har foreslået og tilmeldt sig. Der udarbejdes et årshjul med tovholderen, som sørger for at deadlines overholdes. I løbet af processen vil der minimum en gang hver anden måned være fælles orienteringsmøder/borgermøder, hvor alle er inviteret. Arbejdsgrupperne mødes efter behov i relation til deres projekt.

Allerede på nuværende tidspunkt har mange borgere frivilligt meldt sig til at støtte op omkring de praktiske forhold. Vi har derfor en ansvarlig for regnskab, hjemmeside, orientering via mail m.v. Desuden har flere tilbudt at hjælpe vores tovholder med sparringsmøder og lignende.

Vi tror på, at vi skal gentænke trygheden og fællesskabet og udvikle ud fra det. En proces som også børnene inddrages i. For os kunne en idé helt konkret være at etablere gå/løberuter i området omkring Gantrup. Her skulle opsættes bænke undervejs på ruten og ved hver bænk skulle opsættes en informationstavle, så børn, unge og voksne kan orientere sig rundt i landskabet i og omkring Gantrup. Bænkene markeres med reflekser, så de også kan ses i mørke. På den måde kunne der etableres ruter på hhv. 3 og 5 km. Sammenholdet i Gantrup opstår når man mødes tilfældigt på ruterne, men også i det øjeblik vi ønsker at lave fastlagte ugentlige gå/løbehold.

Vi kan i Gantrup Borgerforening konstatere, at vi tidligere er lykkes med mange gode tiltag. Alligevel mener vi, at det er nødvendigt for den forsatte udvikling, at en ny proces igangsættes og nye relationer på tværs af genrationer etableres. Derfor ønsker vi at søge Horsens Kommune om midler til en sådan proces.

På vegne af bestyrelsen i Gantrup Borgerforening og borgerne i Gantrup.

_____________________________
Per Nyby
Formand for Gantrup Borgerforening

 

 


Share:

Indlæser Samtale

Seneste Nyheder

Invitation til kjørmesgilde

Festen holdes i år 23. februar

Eftersyn af brandhaner i Gantrup

Risiko for misfarvning af drikkevandet i uge 45

Arbejdsdag i cykelgruppen

Stigruppen inviterer til en kort arbejdsdag på cykelstien

Fokus på at fortsætte det høje aktivitetsniveau

Fint fremmøde til borgerforeningens generalforsamling

Indvielse af Gantrup cykel- og gangsti

Lørdag 23-06-2018 var Gantrup cykel- og gangsti klar til officiel…